انگلیسی
سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر سید سعید قائم مقامی                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

مقالات کنفرانس

هجري شمسي

اولین همایش منطقه ای دام پزشکی و توسعه پایدار

ایران

شبستر

شناسایی و استفاده بهینه از پتانسیل های آب مناطق روستایی به منظور پرورش و نقش آن در ارتقا سطح اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جوامع روستایی استان آ شرقی

سید سعید قایم مقامی

ماهری سیس

 جم قیاسی

روز

ماه

سال

24

1

90

ميلادي

روز

ماه

سال

 

 

 

هجري شمسي

اولین همایش منطقه ای دام پزشکی و توسعه پایدار      ایران شبستر

 

 

ایران

شبستر

بررسی میزان آلودگی بزهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان بانه با کیست هیداتیک

احمد خوشکام

سعید قایم مقامی

روز

ماه

سال

24

1

90

ميلادي

هجري شمسي

اولین همایش منطقه ای دام پزشکی و توسعه پایدار      ایران       شبستر

 

ایران

شبستر

بررسی دلایل عارضه اسکلوروزیس و لوردوزیس  گزارش شده از مزرعه پرورش ماهی قزل آلای منطقه بستان آباد

سعید قایم مقامی

ناصر ماهی سیس

جمشید قیاسی

روز

ماه

سال

24

1

90

ميلادي

روز

ماه

سال

 

 

 

هجري شمسي

اولین همایش منطقه ای دام پزشکی و توسعه پایدار      ایران       شبستر

 

ایران

شبستر

بررسی اثر سن و جنس بر شمارش گلبولهای سفید بلدرچین ژاپنی

سعید قایم مقامی

ناصر ماهری سیس

جلیل دولگری شرف

روز

ماه

سال

24

1

90

ميلادي

روز

ماه

سال

 

 

 

هجري شمسي

همایش دام پزشکی منطقه

ایران

میانه

بررسی میزانآلودگی گاومیش هایکشتار شده در کشتارگاه تبریز به کیست هیداتیک بر حسب فصل در سال  84 و 85

مجید خانمحمدی

سید سعید قایم مقامی

                 

روز

ماه

سال

11

12

86

ميلادي

روز

ماه

سال

 

 

 

هجري شمسي

همایش منطقه ای  دام پزشکی

ایران

شبستر

بررسی اثرات فرآورده های فرعی انار در تغذیه و سلامتی انسان و دام

افشار میرزایی

ماهری

سعید قایم مقامی

خسروی فر

هجري شمسي

همایش بین المللی گیاهان دارویی و معطر

ایران

شیراز

Antibacterial effect of basil(ocimum basillicum l.) on some pathogenic bacteria

Daneshyan

Shayeghi

Dolgari

Ahmadzadeh

Gaemmaghami-s

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.